Regulamin

1. Informacje podstawowe

W ramach II cyklu biegów leśnych NAGONKA, Uczestnicy mogą wybrać jedną z trzech tras:

• około 43 km
• około 13 km
• Bieg JUNIOR – około 2,5 km
• Bieg CHILD – około 200 m

2. Termin i miejsce

Biegi odbędą się 19 maja 2018 roku;
Start i meta tras: Leśna Osada Edukacyjna w Kole

3. Zasady uczestnictwa

W zawodach może wziąć udział każdy:

• pełnoletni Zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową i podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność,

• niepełnoletni Zawodnik, który: zostanie zgłoszony do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, za którego zostanie wniesiona opłata startowa i podpisane oświadczenie przez prawomocnego opiekuna ponoszącego odpowiedzialność za niepełnoletniego,

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

Organizator umożliwia w zawodach start osób:

• które ukończyły 16 lat. Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji Zawodnika w biurze zawodów.

• w wieku 6-15 lat (JUNIOR). Dzieci w wieku 6-15 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji Zawodnika w biurze zawodów.

• w wieku 2-5 lat (CHILD). Dzieci w wieku 2-5 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji Zawodnika w biurze zawodów Organizator dopuszcza udział w biegu rodziców młodszych dzieci.

4. Trasy

Trasy biegów zostały poprowadzone leśnymi szlakami.
W trakcie biegu Zawodnicy mają obowiązek poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora. Trasy, zostaną oznaczone przez Organizatora przy użyciu taśm oraz tabliczek informacyjnych. Szczegóły znakowania tras zostaną podane w komunikacie technicznym na fun page’u biegu, najpóźniej na 7 dni przed biegami. Szczegółowy i ostateczny przebieg tras zostanie opublikowany na stronie zawodów.

5. Punkty kontrolne

Organizator przewiduje umieszczenie kilku punktów kontrolnych na trasie biegów. Punkty kontrolne zostaną postawione w miejscach dla Zawodników nieznanych. Aby zostać sklasyfikowanym Uczestnik musi zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych.

6. Numery startowe i pomiar czasu

Każdy Uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów numer startowy z chip’em.
Przez cały czas trwania zawodów Uczestnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony w miejscu widocznym dla sędziów.

7. Punkty żywieniowe i odżywianie na trasie

Na trasie biegów znajdować się będą punkty odżywcze. Dokładna lokalizacja punktów dostępna jest na stronie: www.nagonka.fudu.co w zakładce Trasa. Na punktach odżywczych Zawodnicy będą mogli skorzystać z dostępnych tam bufetów, zaopatrzonych w: wodę, izotonik, ciastka, owoce, czekoladę, inne.

8. Limity

Trasa ok 43 km – 7 godzin
Trasa ok 13 km – 2 godziny
Bieg dla dzieci JUNIOR – 40 minut
Bieg dla dzieci CHILD – 20 minut

Przekroczenie limitów czasowych będzie skutkować dyskwalifikacją Uczestnika.

9. Zapisy

Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie www.nagonka.fudu.co/zapisy

Zapisy trwają:
od 1 stycznia do 4 kwietnia 2018 r. – pakiet z pamiątkową koszulką techniczną,
od 4 kwietnia do 9 maja 2018 r., oraz w dniu zawodów – pakiet bez pamiątkowej koszulki technicznej.

Limit miejsc dla tras:

• dla dorosłych – 300 osób,
• dla dzieci – 200 osób.

Jeśli do 9 maja 2018 r. limit miejsc nie zostanie osiągnięty, będzie istniała możliwość zapisu w dniu biegów. Pakiet startowy dla osób uiszczających opłaty po 4 kwietnia oraz w dniu zawodów nie będzie zawierał pamiątkowej koszulki technicznej.
Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte na korzyść osób, które zarejestrowały się w późniejszym terminie.

10. Wpisowe

I termin do 04.04.2018 r. – pakiet z pamiątkową koszulką techniczną!!!

Trasa ok. 43 km – 90 zł
Trasa ok. 13 km – 60 zł
Bieg dla dzieci – 10 zł

II termin do 9.05.2018 r. pakiet bez pamiątkowej koszulki technicznej!!!

Trasa ok. 43 km – 90 zł
Trasa ok. 13 km – 60 zł
Bieg dla dzieci – 10 zł

W dniu zawodów – pakiet bez pamiątkowej koszulki technicznej!!!

Trasa ok. 40 km – 100 zł
Trasa ok. 12 km – 70 zł
Bieg dla dzieci – 15 zł

11. Konto bankowe

Opłatę za udział w zawodach można wnieść poprzez uiszczenie przelewem na konto:
30114020040000330276711964 (mbank) Fudu&Co. Sport Team
97-300 Piotrków Tryb. ul. Modrzewskiego 24/34
Tytuł wpłaty: [nazwa biegu] +[dystans]+ [imię i nazwisko Uczestnika]

12. Zwroty wpisowego

Zwroty wpisowego przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu Organizatorów są możliwe na następujących warunkach:

– w przypadku rezygnacji ze startu w terminie do 30 kwietnia 2018 zwrócone zostanie 50% kwoty wpłaconego wpisowego,

– rezygnacja po 30 kwietnia 2018, w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

Do 4 maja 2018 roku Zawodnik może przekazać swoje wpisowe na rzecz innej osoby startującej po wcześniejszym skutecznym dostarczeniu danych tej osoby.

13. Zasady obowiązujące na trasie

– w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora Zmiana kierunku, fragmentu trasy oraz ominięcie punktu żywieniowego lub kontrolnego karane będzie dyskwalifikacją Zawodnika;

– pomoc osób trzecich (suport) jest dopuszczona w strefach punktów żywieniowych. Jakakolwiek pomoc na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona;

– zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, schroniskach lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk, itp.

Zawodnicy łamiący te zasady będą otrzymywać kary czasowe lub będą dyskwalifikowani!

14. Bezpieczeństwo

– Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie na życie, zdrowotne lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegach) leży w gestii Zawodników;

– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, a także za cenne rzeczy pozostawione w depozycie. Prosimy o niepozostawianie cennych rzeczy (telefony, dokumenty) w depozytach.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;

– Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegach wyłącznie na własną odpowiedzialność;

– Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w wybranym biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu;

– Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w wybranym biegu.

Nad bezpieczeństwem Zawodników będzie czuwać Organizator, służby ratowniczo-medyczne oraz funkcjonariusze Policji lub Straży Pożarnej.

15. Zejście z trasy

Jeśli Zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym Organizatorów dzwoniąc na podany numer na odprawie
i zapisanym na numerze startowym.
Jeśli Zawodnik zdecyduje się, aby wycofać się z biegu na punkcie żywieniowym powinien poinformować o tym osoby reprezentujące Organizatora znajdujące się na danym punkcie. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej. Jeśli Zawodnik wycofa się z biegu poza punktem żywieniowym musi poinformować o tym niezwłocznie Organizatora, po czym w miarę możliwości próbuje dotrzeć do najbliższego punktu lub drogi asfaltowej.

16. Wyposażenie na trasie

W trakcie trwania całych zawodów każdy z Zawodników musi posiadać przy sobie telefon komórkowy z naładowaną baterią, numer startowy z chip’em umieszczony w widocznym miejscu.

17. Rywalizacja i nagrody

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Najszybsze panie i najszybsi panowie na każdej z tras zostaną nagrodzeni. Szczegółowe informacje dotyczące nagród zostaną opublikowane na stronie zawodów.

18. Pamiątkowa koszulka

 

 

Każdy zawodnik, który dokona zapisu i opłaty za bieg do 4 kwietnia 2018 roku otrzyma pamiątkową koszulkę techniczną w wybranym przez siebie rozmiarze.

W/w nie dotyczy zawodników poniżej 16 roku życia (biorący udział w biegach JUNIOR i CHILD)

Istnieje możliwość zakupu pamiątkowej koszulki dla osób poniżej 16 roku życia lub osób towarzyszących biegaczom w cenie 20 zł do 04 kwietnia 2018 roku. Zamówienia przyjmowane będą e-mailowo: nagonka@fudu.co, lub telefonicznie.

Szczegółowe informacje dotyczące koszulek pamiątkowych zostaną opublikowane na stronie zawodów oraz fun page’u wydarzenia.

19. Biuro zawodów

Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w Leśnej Osadzie Edukacyjnej w Kole. Dokładna lokalizacja podana jest na stronie internetowej zawodów:

http://www.nagonka.fudu.co/index.php/category/aktualnosci/

Biuro zawodów czynne:

• piątek 18.05.2018 r. w godzinach 18:00 – 20:00
• dzień zawodów 19.05.2018 r. w godzinach 5:30 – 9:30

20. Świadczenia

W ramach pakietów Uczestnikom zawodów zapewniamy:

• udział w zawodach,
• buff
• koszulki techniczne (dla zawodników biegów dla dorosłych, którzy uiszczą • • opłatę za bieg do 04 kwietnia 2018 roku)
• numer startowy,
• elektroniczny pomiar czasu,
• pamiątkowe medale,
• w przypadku hojności sponsorów dodatkowe upominki,
• statuetki i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych Zawodniczek i Zawodników,
• obsługę foto,
• napoje i przekąski na mecie oraz na punktach odżywczych,
• zabezpieczenie medyczne,
• upominki dla dzieci.

21. Program zawodów

Sobota, 19 maj 2018

5.30 – 9.30 – praca Biura Zawodów

7:00 – start biegu dla dorosłych dystans 43 km

10.00 – start biegu dla dorosłych dystans 13 km

10.15 – start biegu dla dzieci

10.30 – spodziewany czas zwycięzcy trasy dla dzieci

11.00 – spodziewany czas zwycięzcy trasy 13 km oraz zwycięzcy trasy 43 km

11.45 – wręczenie nagród zwycięzcom trasy 13 km

12.00 – limit czasu dla trasy 13 km

13.00 – wręczenie nagród zwycięzcom trasy 43 km

14.00 – limit czasu dla trasy 43 km

14.30 – uroczyste zakończenie zawodów. Losowanie nagród dodatkowych dla uczestników wszystkich tras.

22. Ochrona wizerunku i dane osobowe

Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji wydarzenia, udokumentowania biegów, promocji biegów przez podmioty współpracujące i partnerów oraz sponsorów zawodów. Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów wewnętrznych Organizatora.

23. Faktury

Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu mailem na adres: nagonka@fudu.co

Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

24. Postanowienia końcowe

Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne; nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją Uczestnika; ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

25. Organizatorzy

Fudu&Co. Sport Team,
97-300 Piotrków Tryb.; ul. Modrzewskiego 24/34
NIP: 644 277 04 13
Kontakt:
e-mail: nagonka@fudu.co
Agnieszka – 500 397 803
Rafał – 794 293 667
Kamil – 605 666 926
Przemek – 796 281 291