Regulamin

1. Informacje podstawowe

W ramach III cyklu biegów leśnych NAGONKA, Uczestnicy mogą wybrać jedną z trzech tras:

• Nagonka Euro-Kerze Maraton – dystans ok 43 km
• Nagonka Cross 13 – dystans ok 13 km
• Nagonka EuroVeg JUNIOR – dystans ok 2,5 km
• Nagonka EuroVeg CHILD – dystans ok 200 m
• Nagonka NORDIC WALKING – dystans 5 km lub 10 km

2. Termin i miejsce

Biegi odbędą się 18 maja 2019 roku;
Start i meta tras: Leśna Osada Edukacyjna w Kole

3. Zasady uczestnictwa

W zawodach może wziąć udział każdy:

• pełnoletni Zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową i podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność,

• niepełnoletni Zawodnik, który: zostanie zgłoszony do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, za którego zostanie wniesiona opłata startowa i podpisane oświadczenie przez prawomocnego opiekuna ponoszącego odpowiedzialność za niepełnoletniego,

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

Organizator umożliwia w zawodach start osób:

• które ukończyły 16 lat. Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji Zawodnika w biurze zawodów.

• w wieku 6-15 lat (JUNIOR). Dzieci w wieku 6-15 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji Zawodnika w biurze zawodów.

• w wieku 2-5 lat (CHILD). Dzieci w wieku 2-5 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji Zawodnika w biurze zawodów Organizator dopuszcza udział w biegu rodziców młodszych dzieci.

4. Trasy

Trasy biegów zostały poprowadzone leśnymi szlakami oraz fragmentami lokalnych dróg.
W trakcie biegu Zawodnicy mają obowiązek poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora. Zawodnicy
zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego. Trasy, zostaną oznaczone
przez Organizatora przy użyciu taśm oraz tabliczek informacyjnych. Szczegóły znakowania tras zostaną podane w
komunikacie technicznym na fun page’u biegu, najpóźniej na 7 dni przed biegami. Szczegółowy i ostateczny przebieg
tras zostanie opublikowany na stronie zawodów www.nagonka.fudu.co

5. Punkty kontrolne

Organizator przewiduje umieszczenie kilku punktów kontrolnych na trasie biegów. Punkty kontrolne zostaną postawione w miejscach dla Zawodników nieznanych. Aby zostać sklasyfikowanym Uczestnik musi zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych.

6. Numery startowe i pomiar czasu

Każdy Uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów numer startowy i chip. Chip podlega zwrotowi po zakończeniu biegu. W przypadku zagubienia lub nie zwrócenia chip’u organizatorowi Uczestnik poniesie opłatę 20 zł – jest to koszt urządzenia jaki Organizator będzie musiał zwrócić firmie zajmującej się pomiarem czasu. Przez cały czas trwania zawodów Uczestnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony w miejscu widocznym dla sędziów.

7. Punkty żywieniowe i odżywianie na trasie

Na trasie biegów znajdować się będą punkty odżywcze. Dokładna lokalizacja punktów dostępna jest na stronie: www.nagonka.fudu.co w zakładce Trasa. Na punktach odżywczych Zawodnicy będą mogli skorzystać z dostępnych tam bufetów, zaopatrzonych w: wodę, izotonik, ciastka, owoce, czekoladę, inne.

8. Limity

Nagonka Euro-Kerze Maraton – 7 godzin
Nagonka Cross 13 – 2 godziny
Nagonka EuroVeg JUNIOR – 40 minut
Nagonka EuroVeg CHILD – 20 minut
Nagonka NORDIC WALKING – 10 km – 3,5 godziny
Nagonka NORDIC WALKING – 5 km -1,5 godziny

Przekroczenie limitów czasowych będzie skutkować dyskwalifikacją Uczestnika.

9. Zapisy

Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie www.nagonka.fudu.co/zapisy

Zapisy trwają:
od 1 stycznia do 14 kwietnia 2019 r. – pakiet z pamiątkową koszulką,
od 15 kwietnia do 12 maja 2019 r., oraz w dniu zawodów – pakiet bez pamiątkowej koszulki.

Limit miejsc dla tras:

• dla dorosłych – 300 osób,
• dla dzieci – 200 osób.
• dla NORDIC WALKING – 100 osób.

Jeśli do 12 maja 2019 r. limit miejsc nie zostanie osiągnięty, będzie istniała możliwość zapisu w dniu biegów. Pakiet startowy dla osób uiszczających opłaty po 14 kwietnia oraz w dniu zawodów nie będzie zawierał pamiątkowej koszulki technicznej.
Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte na korzyść osób, które zarejestrowały się w późniejszym terminie.

10. Wpisowe

I termin do 14.04.2019 r. – pakiet z pamiątkową koszulką!!!(koszulka nie dotyczy biegów dziecięcych)

Nagonka Euro-Kerze Maraton – 90 zł
Nagonka Cross 13 – 60 zł
Biegi dla dzieci – 10 zł
NORDIC WALKING 5 km – 30 zł
NORDIC WALKING 10 km – 40 zł

II termin do 12.05.2019 r. pakiet bez pamiątkowej koszulki!!!

Nagonka Euro-Kerze Maraton – 90 zł
Nagonka Cross 13 – 60 zł
Biegi dla dzieci – 10 zł
NORDIC WALKING 5 km – 30 zł
NORDIC WALKING 10 km – 40 zł

W dniu zawodów – pakiet bez pamiątkowej koszulki!!!

Nagonka Euro-Kerze Maraton – 100 zł
Nagonka Cross 13 – 70 zł
Biegi dla dzieci – 15 zł
NORDIC WALKING 5 km – 40 zł
NORDIC WALKING 10 km – 50 zł

11. Konto bankowe

Opłatę za udział w zawodach można wnieść poprzez uiszczenie przelewem na konto:
30114020040000330276711964 (mbank) Fudu&Co. Sport Team
97-300 Piotrków Tryb. ul. Modrzewskiego 24/34
Tytuł wpłaty: [nazwa biegu] +[dystans]+ [imię i nazwisko Uczestnika]

12. Zwroty wpisowego

Zwroty wpisowego przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu Organizatorów są możliwe na następujących warunkach:

– w przypadku rezygnacji ze startu w terminie do 30 kwietnia 2019 zwrócone zostanie 50% kwoty wpłaconego wpisowego,

– rezygnacja po 30 kwietnia 2019, w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

Do 5 maja 2019 roku Zawodnik może przekazać swoje wpisowe na rzecz innej osoby startującej po wcześniejszym skutecznym dostarczeniu danych tej osoby wysyłając maila na adres: nagonka@fudu.co

13. Zasady obowiązujące na trasie

– zawodników obowiązuje zasada Fair-Play

– w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora. Zmiana kierunku, fragmentu trasy oraz ominięcie punktu żywieniowego lub kontrolnego karane będzie dyskwalifikacją Zawodnika;

– pomoc osób trzecich (suport) jest dopuszczona w strefach punktów żywieniowych. Jakakolwiek pomoc na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona;

– zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, schroniskach lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk, itp.

– organizator dopuszcza udział w zawodach psów z aktualną książeczką zdrowia, potwierdzającą posiadanie wymaganych szczepień. Pies powinien być na smyczy oraz w kagańcu. Zabrania się wstępu zwierząt na teren Leśnej Osady Edukacyjnej.

Zawodnicy łamiący te zasady będą otrzymywać kary czasowe lub będą dyskwalifikowani!

14. Bezpieczeństwo

– Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie na życie, zdrowotne lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegach) leży w gestii Zawodników;

– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, a także za cenne rzeczy pozostawione w depozycie. Prosimy o niepozostawianie cennych rzeczy (telefony, dokumenty) w depozytach.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;

– Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegach wyłącznie na własną odpowiedzialność;

– Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w wybranym biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu;

– Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w wybranym biegu.

Nad bezpieczeństwem Zawodników będzie czuwać Organizator, służby ratowniczo-medyczne oraz funkcjonariusze Policji lub Straży Pożarnej.

15. Zejście z trasy

– Jeśli Zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym Organizatorów dzwoniąc na podany numer na odprawie i zapisanym na numerze startowym.

– Jeśli Zawodnik zdecyduje się, aby wycofać się z biegu na punkcie żywieniowym powinien poinformować o tym osoby reprezentujące Organizatora znajdujące się na danym punkcie. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

– Jeśli Zawodnik wycofa się z biegu poza punktem żywieniowym musi poinformować o tym niezwłocznie Organizatora, po czym w miarę możliwości próbuje dotrzeć do najbliższego punktu lub drogi asfaltowej.

16. Wyposażenie na trasie

W trakcie trwania całych zawodów każdy z Zawodników musi posiadać przy sobie telefon komórkowy z naładowaną baterią, numer startowy z chip’em umieszczony w widocznym miejscu.

17. Rywalizacja i nagrody

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Najszybsze panie i najszybsi panowie na każdej z tras zostaną nagrodzeni. Organizator przewiduje również nagrody dla najszybszych dzieci. Szczegółowe informacje dotyczące nagród zostaną opublikowane na stronie zawodów.

18. Pamiątkowa koszulka

Każdy zawodnik, który dokona zapisu i opłaty za bieg do 14 kwietnia 2019 roku otrzyma pamiątkową koszulkę techniczną w wybranym przez siebie rozmiarze.
W/w nie dotyczy zawodników poniżej 16 roku życia oraz chodziarzy nordic walking (biorący udział w biegach JUNIOR, CHILD, NORDIC WALKING 5 i 10)

Szczegółowe informacje dotyczące koszulek pamiątkowych zostaną opublikowane na stronie zawodów oraz fun page’u wydarzenia.

19. Biuro zawodów

Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w Leśnej Osadzie Edukacyjnej w Kole. Dokładna lokalizacja podana jest na stronie internetowej zawodów:

http://www.nagonka.fudu.co/index.php/category/aktualnosci/

Biuro zawodów czynne:

• dzień zawodów 18.05.2019 r. w godzinach 5:00 – 9:00

20. Świadczenia

W ramach pakietów Uczestnikom zawodów zapewniamy:

• udział w zawodach,
• koszulki techniczne (dla zawodników biegów dla dorosłych, którzy uiszczą opłatę za bieg do 14 kwietnia 2019 roku)
• numer startowy,
• elektroniczny pomiar czasu (zwrotny chip),
• pamiątkowe medale,
• w przypadku hojności sponsorów dodatkowe upominki,
• statuetki i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych Zawodniczek i Zawodników,
• obsługę foto,
• napoje i przekąski na mecie oraz na punktach odżywczych,
• zabezpieczenie medyczne,
• upominki dla dzieci.

21. Program zawodów

Sobota, 18 maj 2019

5.00 – 9.00 – praca Biura Zawodów

7:00 – start biegu dla dorosłych dystans 43 km

10.00 – start biegu dla dorosłych dystans 13 km oraz NAGONKA NORDIC WALKING 5/10

10.15 – start biegu dla dzieci

10.30 – spodziewany czas zwycięzcy trasy dla dzieci NAGONKA EUROVEG JUNIOR i NAGONKA NORDIC WALKING 5

11.00 – spodziewany czas zwycięzcy trasy NAGONKA CROSS 13 oraz zwycięzcy trasy NAGONKA EURO-KERZE MARATON

11:05 – spodziewany czas zwycięzcy trasy NAGONKA NORDIC WALKING 10

11:15 – wręczenie nagród zwycięzcom trasy NAGONKA EUROVEG JUNIOR

11:20 – loteria fantowa dla uczestników biegów dziecięcych

11.45 – wręczenie nagród zwycięzcom trasy NAGONKA CROSS 13 oraz NAGONKA NORDIC WALKING 5/10

12.00 – limit czasu dla trasy NAGONKA CROSS 13

12.30-13.00 – wręczenie nagród zwycięzcom trasy NAGONKA EURO-KERZE MARATON

14.00 – limit czasu dla trasy NAGONKA EURO-KERZE MARATON

14.30 – uroczyste zakończenie zawodów.

22. Ochrona wizerunku i dane osobowe

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Obejmuje to również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku do promocji i organizacji imprez Organizatora w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.

Podane przez uczestnika dane są prawdziwe i znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela Platformy CHRONOTEX w związku z korzystaniem z niniejszej Platformy do rejestracji na zawody sportowe. Zawodnikom przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

23. Rachunki

Osoby, które chcą otrzymać rachunek za wniesioną opłatę startową powinny przesłać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu mailem na adres: nagonka@fudu.co

Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie rachunku bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania rachunku w formie papierowej.

24. Postanowienia końcowe

Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne; nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją Uczestnika; ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

25. Organizatorzy

Fudu&Co. Sport Team,
97-300 Piotrków Tryb.; ul. Modrzewskiego 24/34
NIP: 644 277 04 13
Kontakt:
e-mail: nagonka@fudu.co
Agnieszka – 500 397 803
Rafał – 794 293 667
Przemek – 796 281 291
Jarosław – 883 393 906